بچه ها کسی هست ساز قانون بلد باشه ؟!؟!؟

یه سر به ما بزنه؟!:))