من الان بدون اینترنت و اینستا چیکار کنم؟؟؟؟؟؟

دقیقا بعد مدت ها داشتم باهاش حرف میزدم خیلی هم بحث مهمی بود یهو نت ها رو قطع کردن

این چه شانسیهه

امروز افتادم تو جوب:/