گریه که میکنه ، نابود میشم ...................

الان نابود شدم ، نابود...................