وقتی دری بسته می شود، در دیگری باز می شود، 
ولی آنقدر با تاسف به درهای بسته نگاه می کنیم
که از درهای باز شده غافل می مانیم!

👤وینستون چرچیل