دیرو ز بستریش کردیم راستش از اینکه تو خونه نیست و منم نمی تونم برم بیمارستان حالم بده

امروز عمل داشت داشتم از استرس میمردم 

ولی خدارو صد هزار مرتبه شکر حالش خوبه الان یه ذره درد داره

براش دعا کنید زندگی بدون اون سخته

دلم براش تنگ شده

بابای عزیزم بی نهایت دوست دارم 

جات خونه خالیه زوود برگرد سارا بدون تو میمیره

همین!