خوشم نمی اید مردم در دنیای مجازی به رییس جمهور و دولت ایران توهین و حرف های زشت می زنند من عاشق رییس جمهورم هستم چون عاشق ایرانم هرکس ایران را دوست بدارد باید رهبر و رئیس جمهورش را دوست بدارد و اینقدر ذهن آن ها و مردم را بهم نریزد:-(