تو خانواده ی ما سر عید فطر که کجا بریم درگیریه  باباحاجی اینا قراره برت شمال عمو علی هم شماله مامان بابام با عمم وشوهرش قراره برن ترکیه البته ما بچه هارو نمیبرن بهتر

ولی کارای بابای من معلوم نیست

ایمان و علی و داداشم امیر محمد  قراره برن شمال ولی من کجا برم برم قاطی این پسر مسرا شمال.؟ نه

بابایی مامانیم هم میرن دماوند  نمیدونم هر جا برم راحت نیستم 

خدا کنه نرن ترکیه 

اگه نرن با دوستامون میریم اردبیل خیلی خوش میگذرهB-)