تموم شد اون روزای زیبا در مدرسه. وقتی مدرسه میریم غر می زنیم کی تموم میشه وقتی تموم میشه دلمون تنگ میشه نه برای درس و امتحان برای رفیقای بامعرفت برا دوستا فراموش نشدنی که دلم براشون تنگ میشه .